Số điện thoại 000900

Số điện thoại bàn 02960000900, 02961000900, 02962000900, 02963000900, 02964000900, 02965000900, 02966000900, 02967000900, 02968000900, 02969000900, 02540000900, 02541000900, 02542000900, 02543000900, 02544000900, 02545000900, 02546000900, 02547000900, 02548000900, 02549000900, 02090000900, 02091000900, 02092000900, 02093000900, 02094000900, 02095000900, 02096000900, 02097000900, 02098000900, 02099000900, 02040000900, 02041000900, 02042000900, 02043000900, 02044000900, 02045000900, 02046000900, 02047000900, 02048000900, 02049000900, 02910000900, 02911000900, 02912000900, 02913000900, 02914000900, 02915000900, 02916000900, 02917000900, 02918000900, 02919000900, 02220000900, 02221000900, 02222000900, 02223000900, 02224000900, 02225000900, 02226000900, 02227000900, 02228000900, 02229000900, 02750000900, 02751000900, 02752000900, 02753000900, 02754000900, 02755000900, 02756000900, 02757000900, 02758000900, 02759000900, 02560000900, 02561000900, 02562000900, 02563000900, 02564000900, 02565000900, 02566000900, 02567000900, 02568000900, 02569000900, 02740000900, 02741000900, 02742000900, 02743000900, 02744000900, 02745000900, 02746000900, 02747000900, 02748000900, 02749000900, 02710000900, 02711000900, 02712000900, 02713000900, 02714000900, 02715000900, 02716000900, 02717000900, 02718000900, 02719000900, 02520000900, 02521000900, 02522000900, 02523000900, 02524000900, 02525000900, 02526000900, 02527000900, 02528000900, 02529000900, 02900000900, 02901000900, 02902000900, 02903000900, 02904000900, 02905000900, 02906000900, 02907000900, 02908000900, 02909000900, 02920000900, 02921000900, 02922000900, 02923000900, 02924000900, 02925000900, 02926000900, 02927000900, 02928000900, 02929000900, 02060000900, 02061000900, 02062000900, 02063000900, 02064000900, 02065000900, 02066000900, 02067000900, 02068000900, 02069000900, 02360000900, 02361000900, 02362000900, 02363000900, 02364000900, 02365000900, 02366000900, 02367000900, 02368000900, 02369000900, 02620000900, 02621000900, 02622000900, 02623000900, 02624000900, 02625000900, 02626000900, 02627000900, 02628000900, 02629000900, 02610000900, 02611000900, 02612000900, 02613000900, 02614000900, 02615000900, 02616000900, 02617000900, 02618000900, 02619000900, 02150000900, 02151000900, 02152000900, 02153000900, 02154000900, 02155000900, 02156000900, 02157000900, 02158000900, 02159000900, 02510000900, 02511000900, 02512000900, 02513000900, 02514000900, 02515000900, 02516000900, 02517000900, 02518000900, 02519000900, 02770000900, 02771000900, 02772000900, 02773000900, 02774000900, 02775000900, 02776000900, 02777000900, 02778000900, 02779000900, 02690000900, 02691000900, 02692000900, 02693000900, 02694000900, 02695000900, 02696000900, 02697000900, 02698000900, 02699000900, 02190000900, 02191000900, 02192000900, 02193000900, 02194000900, 02195000900, 02196000900, 02197000900, 02198000900, 02199000900, 02260000900, 02261000900, 02262000900, 02263000900, 02264000900, 02265000900, 02266000900, 02267000900, 02268000900, 02269000900, 02400000900, 02401000900, 02402000900, 02403000900, 02404000900, 02405000900, 02406000900, 02407000900, 02408000900, 02409000900, 02410000900, 02411000900, 02412000900, 02413000900, 02414000900, 02415000900, 02416000900, 02417000900, 02418000900, 02419000900, 02420000900, 02421000900, 02422000900, 02423000900, 02424000900, 02425000900, 02426000900, 02427000900, 02428000900, 02429000900, 02430000900, 02431000900, 02432000900, 02433000900, 02434000900, 02435000900, 02436000900, 02437000900, 02438000900, 02439000900, 02440000900, 02441000900, 02442000900, 02443000900, 02444000900, 02445000900, 02446000900, 02447000900, 02448000900, 02449000900, 02450000900, 02451000900, 02452000900, 02453000900, 02454000900, 02455000900, 02456000900, 02457000900, 02458000900, 02459000900, 02460000900, 02461000900, 02462000900, 02463000900, 02464000900, 02465000900, 02466000900, 02467000900, 02468000900, 02469000900, 02470000900, 02471000900, 02472000900, 02473000900, 02474000900, 02475000900, 02476000900, 02477000900, 02478000900, 02479000900, 02480000900, 02481000900, 02482000900, 02483000900, 02484000900, 02485000900, 02486000900, 02487000900, 02488000900, 02489000900, 02490000900, 02491000900, 02492000900, 02493000900, 02494000900, 02495000900, 02496000900, 02497000900, 02498000900, 02499000900, 02390000900, 02391000900, 02392000900, 02393000900, 02394000900, 02395000900, 02396000900, 02397000900, 02398000900, 02399000900, 02200000900, 02201000900, 02202000900, 02203000900, 02204000900, 02205000900, 02206000900, 02207000900, 02208000900, 02209000900, 02250000900, 02251000900, 02252000900, 02253000900, 02254000900, 02255000900, 02256000900, 02257000900, 02258000900, 02259000900, 02930000900, 02931000900, 02932000900, 02933000900, 02934000900, 02935000900, 02936000900, 02937000900, 02938000900, 02939000900, 02800000900, 02801000900, 02802000900, 02803000900, 02804000900, 02805000900, 02806000900, 02807000900, 02808000900, 02809000900, 02810000900, 02811000900, 02812000900, 02813000900, 02814000900, 02815000900, 02816000900, 02817000900, 02818000900, 02819000900, 02820000900, 02821000900, 02822000900, 02823000900, 02824000900, 02825000900, 02826000900, 02827000900, 02828000900, 02829000900, 02830000900, 02831000900, 02832000900, 02833000900, 02834000900, 02835000900, 02836000900, 02837000900, 02838000900, 02839000900, 02840000900, 02841000900, 02842000900, 02843000900, 02844000900, 02845000900, 02846000900, 02847000900, 02848000900, 02849000900, 02850000900, 02851000900, 02852000900, 02853000900, 02854000900, 02855000900, 02856000900, 02857000900, 02858000900, 02859000900, 02860000900, 02861000900, 02862000900, 02863000900, 02864000900, 02865000900, 02866000900, 02867000900, 02868000900, 02869000900, 02870000900, 02871000900, 02872000900, 02873000900, 02874000900, 02875000900, 02876000900, 02877000900, 02878000900, 02879000900, 02880000900, 02881000900, 02882000900, 02883000900, 02884000900, 02885000900, 02886000900, 02887000900, 02888000900, 02889000900, 02890000900, 02891000900, 02892000900, 02893000900, 02894000900, 02895000900, 02896000900, 02897000900, 02898000900, 02899000900, 02180000900, 02181000900, 02182000900, 02183000900, 02184000900, 02185000900, 02186000900, 02187000900, 02188000900, 02189000900, 02210000900, 02211000900, 02212000900, 02213000900, 02214000900, 02215000900, 02216000900, 02217000900, 02218000900, 02219000900, 02580000900, 02581000900, 02582000900, 02583000900, 02584000900, 02585000900, 02586000900, 02587000900, 02588000900, 02589000900, 02970000900, 02971000900, 02972000900, 02973000900, 02974000900, 02975000900, 02976000900, 02977000900, 02978000900, 02979000900, 02600000900, 02601000900, 02602000900, 02603000900, 02604000900, 02605000900, 02606000900, 02607000900, 02608000900, 02609000900, 02130000900, 02131000900, 02132000900, 02133000900, 02134000900, 02135000900, 02136000900, 02137000900, 02138000900, 02139000900, 02630000900, 02631000900, 02632000900, 02633000900, 02634000900, 02635000900, 02636000900, 02637000900, 02638000900, 02639000900, 02050000900, 02051000900, 02052000900, 02053000900, 02054000900, 02055000900, 02056000900, 02057000900, 02058000900, 02059000900, 02140000900, 02141000900, 02142000900, 02143000900, 02144000900, 02145000900, 02146000900, 02147000900, 02148000900, 02149000900, 02720000900, 02721000900, 02722000900, 02723000900, 02724000900, 02725000900, 02726000900, 02727000900, 02728000900, 02729000900, 02280000900, 02281000900, 02282000900, 02283000900, 02284000900, 02285000900, 02286000900, 02287000900, 02288000900, 02289000900, 02380000900, 02381000900, 02382000900, 02383000900, 02384000900, 02385000900, 02386000900, 02387000900, 02388000900, 02389000900, 02290000900, 02291000900, 02292000900, 02293000900, 02294000900, 02295000900, 02296000900, 02297000900, 02298000900, 02299000900, 02590000900, 02591000900, 02592000900, 02593000900, 02594000900, 02595000900, 02596000900, 02597000900, 02598000900, 02599000900, 02100000900, 02101000900, 02102000900, 02103000900, 02104000900, 02105000900, 02106000900, 02107000900, 02108000900, 02109000900, 02570000900, 02571000900, 02572000900, 02573000900, 02574000900, 02575000900, 02576000900, 02577000900, 02578000900, 02579000900, 02320000900, 02321000900, 02322000900, 02323000900, 02324000900, 02325000900, 02326000900, 02327000900, 02328000900, 02329000900, 02350000900, 02351000900, 02352000900, 02353000900, 02354000900, 02355000900, 02356000900, 02357000900, 02358000900, 02359000900, 02550000900, 02551000900, 02552000900, 02553000900, 02554000900, 02555000900, 02556000900, 02557000900, 02558000900, 02559000900, 02030000900, 02031000900, 02032000900, 02033000900, 02034000900, 02035000900, 02036000900, 02037000900, 02038000900, 02039000900, 02330000900, 02331000900, 02332000900, 02333000900, 02334000900, 02335000900, 02336000900, 02337000900, 02338000900, 02339000900, 02990000900, 02991000900, 02992000900, 02993000900, 02994000900, 02995000900, 02996000900, 02997000900, 02998000900, 02999000900, 02120000900, 02121000900, 02122000900, 02123000900, 02124000900, 02125000900, 02126000900, 02127000900, 02128000900, 02129000900, 02760000900, 02761000900, 02762000900, 02763000900, 02764000900, 02765000900, 02766000900, 02767000900, 02768000900, 02769000900, 02270000900, 02271000900, 02272000900, 02273000900, 02274000900, 02275000900, 02276000900, 02277000900, 02278000900, 02279000900, 02080000900, 02081000900, 02082000900, 02083000900, 02084000900, 02085000900, 02086000900, 02087000900, 02088000900, 02089000900, 02370000900, 02371000900, 02372000900, 02373000900, 02374000900, 02375000900, 02376000900, 02377000900, 02378000900, 02379000900, 02340000900, 02341000900, 02342000900, 02343000900, 02344000900, 02345000900, 02346000900, 02347000900, 02348000900, 02349000900, 02730000900, 02731000900, 02732000900, 02733000900, 02734000900, 02735000900, 02736000900, 02737000900, 02738000900, 02739000900, 02940000900, 02941000900, 02942000900, 02943000900, 02944000900, 02945000900, 02946000900, 02947000900, 02948000900, 02949000900, 02070000900, 02071000900, 02072000900, 02073000900, 02074000900, 02075000900, 02076000900, 02077000900, 02078000900, 02079000900, 02700000900, 02701000900, 02702000900, 02703000900, 02704000900, 02705000900, 02706000900, 02707000900, 02708000900, 02709000900, 02110000900, 02111000900, 02112000900, 02113000900, 02114000900, 02115000900, 02116000900, 02117000900, 02118000900, 02119000900, 02160000900, 02161000900, 02162000900, 02163000900, 02164000900, 02165000900, 02166000900, 02167000900, 02168000900, 02169000900,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000900

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MỸ HOLDINGS

Mã số thuế: 1101973374

Tên khác:

Địa chỉ: 260 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 30-12-2020

Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Số điện thoại: 0944900094

Khu vực: Long An

Tình trạng: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Lập trình máy vi tính (6201)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (4759)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (4723)

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752)

- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (3100)

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (1410)

- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (1430)

- Sản xuất giày dép (1520)

- Quảng cáo (7310)

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (7320)

- Cổng thông tin (6312)

- In ấn (1811)

- Dịch vụ liên quan đến in (1812)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230)

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (6619)

- Hoạt động tư vấn quản lý (7020)

- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (4791)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (4711)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐỊNH

Mã số thuế: 107431739

Tên khác: PHUC DINH .,JSC

Địa chỉ: Số 3, ngách 55 ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 12-05-2016

Ngành nghề kinh doanh: In ấn

Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN NAM

Số điện thoại: 0975310013

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su (22110)

- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (22120)

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (2220)

- Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (23100)

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa (23910)

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (23920)

- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (23930)

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (23950)

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (23960)

- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (23990)

- Sản xuất các cấu kiện kim loại (25110)

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (25920)

- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (25930)

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (2599)

- Sản xuất linh kiện điện tử (26100)

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (26200)

- Sản xuất thiết bị truyền thông (26300)

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (26400)

- Sản xuất đồng hồ (26520)

- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (26700)

- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (27330)

- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (27400)

- Sản xuất đồ điện dân dụng (27500)

- Sản xuất thiết bị điện khác (27900)

- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (28170)

- Sản xuất máy chuyên dụng khác (2829)

- Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao (32300)

- Sản xuất đồ chơi, trò chơi (32400)

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (32900)

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (33120)

- Sửa chữa thiết bị điện (33140)

- Sửa chữa thiết bị khác (33190)

- Lắp đặt hệ thống điện (43210)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (43290)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (47910)

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (47990)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Cơ sở lưu trú khác (5590)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (56210)

- Dịch vụ ăn uống khác (56290)

- Hoạt động xuất bản khác (58190)

- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (5911)

- Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (59200)

- Lập trình máy vi tính (62010)

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (62020)

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (62090)

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (63110)

- Cổng thông tin (63120)

- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (63290)

- Quảng cáo (73100)

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (73200)

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (74100)

- Hoạt động nhiếp ảnh (74200)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (30990)

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (3100)

- Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (8219)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (82300)

- Dịch vụ đóng gói (82920)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan (32120)

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (93210)

- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (93290)

- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (95110)

- Sửa chữa thiết bị liên lạc (95120)

- Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng (95210)

- Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (95220)

- Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da (95230)

- Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (95240)

- Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác (95290)

- Hoàn thiện sản phẩm dệt (13130)

- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (13220)

- Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (13290)

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (14100)

- Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (14200)

- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (14300)

- Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (15110)

- Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (15120)

- Sản xuất giày dép (15200)

- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (1610)

- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (16210)

- Sản xuất đồ gỗ xây dựng (16220)

- Sản xuất bao bì bằng gỗ (16230)

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (1629)

- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (17010)

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (1702)

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (17090)

- In ấn (18110)

- Dịch vụ liên quan đến in (18120)

- Sao chép bản ghi các loại (18200)

- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (2022)

- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (77210)

- Cho thuê băng, đĩa video (77220)

- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (77290)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (77400)

- Hoạt động bảo vệ cá nhân (80100)

- Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (80200)

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (81100)

- Vệ sinh chung nhà cửa (81210)

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (81290)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (81300)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam