Số điện thoại 000843

Số điện thoại bàn 02960000843, 02961000843, 02962000843, 02963000843, 02964000843, 02965000843, 02966000843, 02967000843, 02968000843, 02969000843, 02540000843, 02541000843, 02542000843, 02543000843, 02544000843, 02545000843, 02546000843, 02547000843, 02548000843, 02549000843, 02090000843, 02091000843, 02092000843, 02093000843, 02094000843, 02095000843, 02096000843, 02097000843, 02098000843, 02099000843, 02040000843, 02041000843, 02042000843, 02043000843, 02044000843, 02045000843, 02046000843, 02047000843, 02048000843, 02049000843, 02910000843, 02911000843, 02912000843, 02913000843, 02914000843, 02915000843, 02916000843, 02917000843, 02918000843, 02919000843, 02220000843, 02221000843, 02222000843, 02223000843, 02224000843, 02225000843, 02226000843, 02227000843, 02228000843, 02229000843, 02750000843, 02751000843, 02752000843, 02753000843, 02754000843, 02755000843, 02756000843, 02757000843, 02758000843, 02759000843, 02560000843, 02561000843, 02562000843, 02563000843, 02564000843, 02565000843, 02566000843, 02567000843, 02568000843, 02569000843, 02740000843, 02741000843, 02742000843, 02743000843, 02744000843, 02745000843, 02746000843, 02747000843, 02748000843, 02749000843, 02710000843, 02711000843, 02712000843, 02713000843, 02714000843, 02715000843, 02716000843, 02717000843, 02718000843, 02719000843, 02520000843, 02521000843, 02522000843, 02523000843, 02524000843, 02525000843, 02526000843, 02527000843, 02528000843, 02529000843, 02900000843, 02901000843, 02902000843, 02903000843, 02904000843, 02905000843, 02906000843, 02907000843, 02908000843, 02909000843, 02920000843, 02921000843, 02922000843, 02923000843, 02924000843, 02925000843, 02926000843, 02927000843, 02928000843, 02929000843, 02060000843, 02061000843, 02062000843, 02063000843, 02064000843, 02065000843, 02066000843, 02067000843, 02068000843, 02069000843, 02360000843, 02361000843, 02362000843, 02363000843, 02364000843, 02365000843, 02366000843, 02367000843, 02368000843, 02369000843, 02620000843, 02621000843, 02622000843, 02623000843, 02624000843, 02625000843, 02626000843, 02627000843, 02628000843, 02629000843, 02610000843, 02611000843, 02612000843, 02613000843, 02614000843, 02615000843, 02616000843, 02617000843, 02618000843, 02619000843, 02150000843, 02151000843, 02152000843, 02153000843, 02154000843, 02155000843, 02156000843, 02157000843, 02158000843, 02159000843, 02510000843, 02511000843, 02512000843, 02513000843, 02514000843, 02515000843, 02516000843, 02517000843, 02518000843, 02519000843, 02770000843, 02771000843, 02772000843, 02773000843, 02774000843, 02775000843, 02776000843, 02777000843, 02778000843, 02779000843, 02690000843, 02691000843, 02692000843, 02693000843, 02694000843, 02695000843, 02696000843, 02697000843, 02698000843, 02699000843, 02190000843, 02191000843, 02192000843, 02193000843, 02194000843, 02195000843, 02196000843, 02197000843, 02198000843, 02199000843, 02260000843, 02261000843, 02262000843, 02263000843, 02264000843, 02265000843, 02266000843, 02267000843, 02268000843, 02269000843, 02400000843, 02401000843, 02402000843, 02403000843, 02404000843, 02405000843, 02406000843, 02407000843, 02408000843, 02409000843, 02410000843, 02411000843, 02412000843, 02413000843, 02414000843, 02415000843, 02416000843, 02417000843, 02418000843, 02419000843, 02420000843, 02421000843, 02422000843, 02423000843, 02424000843, 02425000843, 02426000843, 02427000843, 02428000843, 02429000843, 02430000843, 02431000843, 02432000843, 02433000843, 02434000843, 02435000843, 02436000843, 02437000843, 02438000843, 02439000843, 02440000843, 02441000843, 02442000843, 02443000843, 02444000843, 02445000843, 02446000843, 02447000843, 02448000843, 02449000843, 02450000843, 02451000843, 02452000843, 02453000843, 02454000843, 02455000843, 02456000843, 02457000843, 02458000843, 02459000843, 02460000843, 02461000843, 02462000843, 02463000843, 02464000843, 02465000843, 02466000843, 02467000843, 02468000843, 02469000843, 02470000843, 02471000843, 02472000843, 02473000843, 02474000843, 02475000843, 02476000843, 02477000843, 02478000843, 02479000843, 02480000843, 02481000843, 02482000843, 02483000843, 02484000843, 02485000843, 02486000843, 02487000843, 02488000843, 02489000843, 02490000843, 02491000843, 02492000843, 02493000843, 02494000843, 02495000843, 02496000843, 02497000843, 02498000843, 02499000843, 02390000843, 02391000843, 02392000843, 02393000843, 02394000843, 02395000843, 02396000843, 02397000843, 02398000843, 02399000843, 02200000843, 02201000843, 02202000843, 02203000843, 02204000843, 02205000843, 02206000843, 02207000843, 02208000843, 02209000843, 02250000843, 02251000843, 02252000843, 02253000843, 02254000843, 02255000843, 02256000843, 02257000843, 02258000843, 02259000843, 02930000843, 02931000843, 02932000843, 02933000843, 02934000843, 02935000843, 02936000843, 02937000843, 02938000843, 02939000843, 02800000843, 02801000843, 02802000843, 02803000843, 02804000843, 02805000843, 02806000843, 02807000843, 02808000843, 02809000843, 02810000843, 02811000843, 02812000843, 02813000843, 02814000843, 02815000843, 02816000843, 02817000843, 02818000843, 02819000843, 02820000843, 02821000843, 02822000843, 02823000843, 02824000843, 02825000843, 02826000843, 02827000843, 02828000843, 02829000843, 02830000843, 02831000843, 02832000843, 02833000843, 02834000843, 02835000843, 02836000843, 02837000843, 02838000843, 02839000843, 02840000843, 02841000843, 02842000843, 02843000843, 02844000843, 02845000843, 02846000843, 02847000843, 02848000843, 02849000843, 02850000843, 02851000843, 02852000843, 02853000843, 02854000843, 02855000843, 02856000843, 02857000843, 02858000843, 02859000843, 02860000843, 02861000843, 02862000843, 02863000843, 02864000843, 02865000843, 02866000843, 02867000843, 02868000843, 02869000843, 02870000843, 02871000843, 02872000843, 02873000843, 02874000843, 02875000843, 02876000843, 02877000843, 02878000843, 02879000843, 02880000843, 02881000843, 02882000843, 02883000843, 02884000843, 02885000843, 02886000843, 02887000843, 02888000843, 02889000843, 02890000843, 02891000843, 02892000843, 02893000843, 02894000843, 02895000843, 02896000843, 02897000843, 02898000843, 02899000843, 02180000843, 02181000843, 02182000843, 02183000843, 02184000843, 02185000843, 02186000843, 02187000843, 02188000843, 02189000843, 02210000843, 02211000843, 02212000843, 02213000843, 02214000843, 02215000843, 02216000843, 02217000843, 02218000843, 02219000843, 02580000843, 02581000843, 02582000843, 02583000843, 02584000843, 02585000843, 02586000843, 02587000843, 02588000843, 02589000843, 02970000843, 02971000843, 02972000843, 02973000843, 02974000843, 02975000843, 02976000843, 02977000843, 02978000843, 02979000843, 02600000843, 02601000843, 02602000843, 02603000843, 02604000843, 02605000843, 02606000843, 02607000843, 02608000843, 02609000843, 02130000843, 02131000843, 02132000843, 02133000843, 02134000843, 02135000843, 02136000843, 02137000843, 02138000843, 02139000843, 02630000843, 02631000843, 02632000843, 02633000843, 02634000843, 02635000843, 02636000843, 02637000843, 02638000843, 02639000843, 02050000843, 02051000843, 02052000843, 02053000843, 02054000843, 02055000843, 02056000843, 02057000843, 02058000843, 02059000843, 02140000843, 02141000843, 02142000843, 02143000843, 02144000843, 02145000843, 02146000843, 02147000843, 02148000843, 02149000843, 02720000843, 02721000843, 02722000843, 02723000843, 02724000843, 02725000843, 02726000843, 02727000843, 02728000843, 02729000843, 02280000843, 02281000843, 02282000843, 02283000843, 02284000843, 02285000843, 02286000843, 02287000843, 02288000843, 02289000843, 02380000843, 02381000843, 02382000843, 02383000843, 02384000843, 02385000843, 02386000843, 02387000843, 02388000843, 02389000843, 02290000843, 02291000843, 02292000843, 02293000843, 02294000843, 02295000843, 02296000843, 02297000843, 02298000843, 02299000843, 02590000843, 02591000843, 02592000843, 02593000843, 02594000843, 02595000843, 02596000843, 02597000843, 02598000843, 02599000843, 02100000843, 02101000843, 02102000843, 02103000843, 02104000843, 02105000843, 02106000843, 02107000843, 02108000843, 02109000843, 02570000843, 02571000843, 02572000843, 02573000843, 02574000843, 02575000843, 02576000843, 02577000843, 02578000843, 02579000843, 02320000843, 02321000843, 02322000843, 02323000843, 02324000843, 02325000843, 02326000843, 02327000843, 02328000843, 02329000843, 02350000843, 02351000843, 02352000843, 02353000843, 02354000843, 02355000843, 02356000843, 02357000843, 02358000843, 02359000843, 02550000843, 02551000843, 02552000843, 02553000843, 02554000843, 02555000843, 02556000843, 02557000843, 02558000843, 02559000843, 02030000843, 02031000843, 02032000843, 02033000843, 02034000843, 02035000843, 02036000843, 02037000843, 02038000843, 02039000843, 02330000843, 02331000843, 02332000843, 02333000843, 02334000843, 02335000843, 02336000843, 02337000843, 02338000843, 02339000843, 02990000843, 02991000843, 02992000843, 02993000843, 02994000843, 02995000843, 02996000843, 02997000843, 02998000843, 02999000843, 02120000843, 02121000843, 02122000843, 02123000843, 02124000843, 02125000843, 02126000843, 02127000843, 02128000843, 02129000843, 02760000843, 02761000843, 02762000843, 02763000843, 02764000843, 02765000843, 02766000843, 02767000843, 02768000843, 02769000843, 02270000843, 02271000843, 02272000843, 02273000843, 02274000843, 02275000843, 02276000843, 02277000843, 02278000843, 02279000843, 02080000843, 02081000843, 02082000843, 02083000843, 02084000843, 02085000843, 02086000843, 02087000843, 02088000843, 02089000843, 02370000843, 02371000843, 02372000843, 02373000843, 02374000843, 02375000843, 02376000843, 02377000843, 02378000843, 02379000843, 02340000843, 02341000843, 02342000843, 02343000843, 02344000843, 02345000843, 02346000843, 02347000843, 02348000843, 02349000843, 02730000843, 02731000843, 02732000843, 02733000843, 02734000843, 02735000843, 02736000843, 02737000843, 02738000843, 02739000843, 02940000843, 02941000843, 02942000843, 02943000843, 02944000843, 02945000843, 02946000843, 02947000843, 02948000843, 02949000843, 02070000843, 02071000843, 02072000843, 02073000843, 02074000843, 02075000843, 02076000843, 02077000843, 02078000843, 02079000843, 02700000843, 02701000843, 02702000843, 02703000843, 02704000843, 02705000843, 02706000843, 02707000843, 02708000843, 02709000843, 02110000843, 02111000843, 02112000843, 02113000843, 02114000843, 02115000843, 02116000843, 02117000843, 02118000843, 02119000843, 02160000843, 02161000843, 02162000843, 02163000843, 02164000843, 02165000843, 02166000843, 02167000843, 02168000843, 02169000843,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000843

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ THUỐC VÂN ANH

Mã số thuế: 1101982347

Tên khác: NHA THUOC VAN ANH

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 05-04-2021

Ngành nghề kinh doanh:

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai

Số điện thoại:

Khu vực: Long An

Tình trạng: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOA MẶT TRỜI

Mã số thuế: 107439706

Tên khác: SUNFLOWER DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 96 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 19-05-2016

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

Đại diện pháp luật: ĐỖ THỊ THANH HUYỀN

Số điện thoại: 0432031515

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Trồng cây ăn quả (0121)

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (1010)

- Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (1020)

- Chế biến và bảo quản rau quả (1030)

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (2220)

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa (23910)

- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (23930)

- Sản xuất các cấu kiện kim loại (25110)

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (25920)

- Sản xuất linh kiện điện tử (26100)

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (26200)

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (26400)

- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (26700)

- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (27320)

- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (27330)

- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (27400)

- Sản xuất đồ điện dân dụng (27500)

- Sản xuất thiết bị điện khác (27900)

- Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) (28110)

- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động (28140)

- Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung (28150)

- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (28160)

- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (28170)

- Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén (28180)

- Sản xuất máy thông dụng khác (28190)

- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (28210)

- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (28220)

- Sản xuất máy luyện kim (28230)

- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng (28240)

- Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (28250)

- Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da (28260)

- Sản xuất máy chuyên dụng khác (2829)

- Sản xuất đồ chơi, trò chơi (32400)

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (33120)

- Sửa chữa thiết bị điện (33140)

- Sửa chữa thiết bị khác (33190)

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (33200)

- Xây dựng nhà các loại (41000)

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210)

- Xây dựng công trình công ích (42200)

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (42900)

- Phá dỡ (43110)

- Chuẩn bị mặt bằng (43120)

- Lắp đặt hệ thống điện (43210)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (43290)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (43900)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511)

- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45120)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Vận tải bằng xe buýt (49200)

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (5011)

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (5022)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (5221)

- Bốc xếp hàng hóa (5224)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (62020)

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (68100)

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (68200)

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110)

- Quảng cáo (73100)

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (74100)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (4741)

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (47420)

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752)

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (4759)

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (3100)

- Trồng lúa (01110)

- Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (01120)

- Trồng cây lấy củ có chất bột (01130)

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (0118)

- Trồng cây hàng năm khác (01190)

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (01500)

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (01610)

- Nuôi trồng thuỷ sản biển (03210)

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (0322)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (82300)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (85590)

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (85600)

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (90000)

- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (93290)

- Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (95240)

- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (96100)

- Xay xát và sản xuất bột thô (1061)

- Sản xuất vải dệt thoi (13120)

- Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (13210)

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (14100)

- Sản xuất giày dép (15200)

- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (1610)

- In ấn (18110)

- Dịch vụ liên quan đến in (18120)

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (19200)

- Sản xuất hoá chất cơ bản (20110)

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (2023)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (77400)

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (78100)

- Đại lý du lịch (79110)

- Điều hành tua du lịch (79120)

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (79200)

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (81100)

- Vệ sinh chung nhà cửa (81210)

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (81290)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (81300)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam