Số điện thoại 000461

Số điện thoại bàn 02960000461, 02961000461, 02962000461, 02963000461, 02964000461, 02965000461, 02966000461, 02967000461, 02968000461, 02969000461, 02540000461, 02541000461, 02542000461, 02543000461, 02544000461, 02545000461, 02546000461, 02547000461, 02548000461, 02549000461, 02090000461, 02091000461, 02092000461, 02093000461, 02094000461, 02095000461, 02096000461, 02097000461, 02098000461, 02099000461, 02040000461, 02041000461, 02042000461, 02043000461, 02044000461, 02045000461, 02046000461, 02047000461, 02048000461, 02049000461, 02910000461, 02911000461, 02912000461, 02913000461, 02914000461, 02915000461, 02916000461, 02917000461, 02918000461, 02919000461, 02220000461, 02221000461, 02222000461, 02223000461, 02224000461, 02225000461, 02226000461, 02227000461, 02228000461, 02229000461, 02750000461, 02751000461, 02752000461, 02753000461, 02754000461, 02755000461, 02756000461, 02757000461, 02758000461, 02759000461, 02560000461, 02561000461, 02562000461, 02563000461, 02564000461, 02565000461, 02566000461, 02567000461, 02568000461, 02569000461, 02740000461, 02741000461, 02742000461, 02743000461, 02744000461, 02745000461, 02746000461, 02747000461, 02748000461, 02749000461, 02710000461, 02711000461, 02712000461, 02713000461, 02714000461, 02715000461, 02716000461, 02717000461, 02718000461, 02719000461, 02520000461, 02521000461, 02522000461, 02523000461, 02524000461, 02525000461, 02526000461, 02527000461, 02528000461, 02529000461, 02900000461, 02901000461, 02902000461, 02903000461, 02904000461, 02905000461, 02906000461, 02907000461, 02908000461, 02909000461, 02920000461, 02921000461, 02922000461, 02923000461, 02924000461, 02925000461, 02926000461, 02927000461, 02928000461, 02929000461, 02060000461, 02061000461, 02062000461, 02063000461, 02064000461, 02065000461, 02066000461, 02067000461, 02068000461, 02069000461, 02360000461, 02361000461, 02362000461, 02363000461, 02364000461, 02365000461, 02366000461, 02367000461, 02368000461, 02369000461, 02620000461, 02621000461, 02622000461, 02623000461, 02624000461, 02625000461, 02626000461, 02627000461, 02628000461, 02629000461, 02610000461, 02611000461, 02612000461, 02613000461, 02614000461, 02615000461, 02616000461, 02617000461, 02618000461, 02619000461, 02150000461, 02151000461, 02152000461, 02153000461, 02154000461, 02155000461, 02156000461, 02157000461, 02158000461, 02159000461, 02510000461, 02511000461, 02512000461, 02513000461, 02514000461, 02515000461, 02516000461, 02517000461, 02518000461, 02519000461, 02770000461, 02771000461, 02772000461, 02773000461, 02774000461, 02775000461, 02776000461, 02777000461, 02778000461, 02779000461, 02690000461, 02691000461, 02692000461, 02693000461, 02694000461, 02695000461, 02696000461, 02697000461, 02698000461, 02699000461, 02190000461, 02191000461, 02192000461, 02193000461, 02194000461, 02195000461, 02196000461, 02197000461, 02198000461, 02199000461, 02260000461, 02261000461, 02262000461, 02263000461, 02264000461, 02265000461, 02266000461, 02267000461, 02268000461, 02269000461, 02400000461, 02401000461, 02402000461, 02403000461, 02404000461, 02405000461, 02406000461, 02407000461, 02408000461, 02409000461, 02410000461, 02411000461, 02412000461, 02413000461, 02414000461, 02415000461, 02416000461, 02417000461, 02418000461, 02419000461, 02420000461, 02421000461, 02422000461, 02423000461, 02424000461, 02425000461, 02426000461, 02427000461, 02428000461, 02429000461, 02430000461, 02431000461, 02432000461, 02433000461, 02434000461, 02435000461, 02436000461, 02437000461, 02438000461, 02439000461, 02440000461, 02441000461, 02442000461, 02443000461, 02444000461, 02445000461, 02446000461, 02447000461, 02448000461, 02449000461, 02450000461, 02451000461, 02452000461, 02453000461, 02454000461, 02455000461, 02456000461, 02457000461, 02458000461, 02459000461, 02460000461, 02461000461, 02462000461, 02463000461, 02464000461, 02465000461, 02466000461, 02467000461, 02468000461, 02469000461, 02470000461, 02471000461, 02472000461, 02473000461, 02474000461, 02475000461, 02476000461, 02477000461, 02478000461, 02479000461, 02480000461, 02481000461, 02482000461, 02483000461, 02484000461, 02485000461, 02486000461, 02487000461, 02488000461, 02489000461, 02490000461, 02491000461, 02492000461, 02493000461, 02494000461, 02495000461, 02496000461, 02497000461, 02498000461, 02499000461, 02390000461, 02391000461, 02392000461, 02393000461, 02394000461, 02395000461, 02396000461, 02397000461, 02398000461, 02399000461, 02200000461, 02201000461, 02202000461, 02203000461, 02204000461, 02205000461, 02206000461, 02207000461, 02208000461, 02209000461, 02250000461, 02251000461, 02252000461, 02253000461, 02254000461, 02255000461, 02256000461, 02257000461, 02258000461, 02259000461, 02930000461, 02931000461, 02932000461, 02933000461, 02934000461, 02935000461, 02936000461, 02937000461, 02938000461, 02939000461, 02800000461, 02801000461, 02802000461, 02803000461, 02804000461, 02805000461, 02806000461, 02807000461, 02808000461, 02809000461, 02810000461, 02811000461, 02812000461, 02813000461, 02814000461, 02815000461, 02816000461, 02817000461, 02818000461, 02819000461, 02820000461, 02821000461, 02822000461, 02823000461, 02824000461, 02825000461, 02826000461, 02827000461, 02828000461, 02829000461, 02830000461, 02831000461, 02832000461, 02833000461, 02834000461, 02835000461, 02836000461, 02837000461, 02838000461, 02839000461, 02840000461, 02841000461, 02842000461, 02843000461, 02844000461, 02845000461, 02846000461, 02847000461, 02848000461, 02849000461, 02850000461, 02851000461, 02852000461, 02853000461, 02854000461, 02855000461, 02856000461, 02857000461, 02858000461, 02859000461, 02860000461, 02861000461, 02862000461, 02863000461, 02864000461, 02865000461, 02866000461, 02867000461, 02868000461, 02869000461, 02870000461, 02871000461, 02872000461, 02873000461, 02874000461, 02875000461, 02876000461, 02877000461, 02878000461, 02879000461, 02880000461, 02881000461, 02882000461, 02883000461, 02884000461, 02885000461, 02886000461, 02887000461, 02888000461, 02889000461, 02890000461, 02891000461, 02892000461, 02893000461, 02894000461, 02895000461, 02896000461, 02897000461, 02898000461, 02899000461, 02180000461, 02181000461, 02182000461, 02183000461, 02184000461, 02185000461, 02186000461, 02187000461, 02188000461, 02189000461, 02210000461, 02211000461, 02212000461, 02213000461, 02214000461, 02215000461, 02216000461, 02217000461, 02218000461, 02219000461, 02580000461, 02581000461, 02582000461, 02583000461, 02584000461, 02585000461, 02586000461, 02587000461, 02588000461, 02589000461, 02970000461, 02971000461, 02972000461, 02973000461, 02974000461, 02975000461, 02976000461, 02977000461, 02978000461, 02979000461, 02600000461, 02601000461, 02602000461, 02603000461, 02604000461, 02605000461, 02606000461, 02607000461, 02608000461, 02609000461, 02130000461, 02131000461, 02132000461, 02133000461, 02134000461, 02135000461, 02136000461, 02137000461, 02138000461, 02139000461, 02630000461, 02631000461, 02632000461, 02633000461, 02634000461, 02635000461, 02636000461, 02637000461, 02638000461, 02639000461, 02050000461, 02051000461, 02052000461, 02053000461, 02054000461, 02055000461, 02056000461, 02057000461, 02058000461, 02059000461, 02140000461, 02141000461, 02142000461, 02143000461, 02144000461, 02145000461, 02146000461, 02147000461, 02148000461, 02149000461, 02720000461, 02721000461, 02722000461, 02723000461, 02724000461, 02725000461, 02726000461, 02727000461, 02728000461, 02729000461, 02280000461, 02281000461, 02282000461, 02283000461, 02284000461, 02285000461, 02286000461, 02287000461, 02288000461, 02289000461, 02380000461, 02381000461, 02382000461, 02383000461, 02384000461, 02385000461, 02386000461, 02387000461, 02388000461, 02389000461, 02290000461, 02291000461, 02292000461, 02293000461, 02294000461, 02295000461, 02296000461, 02297000461, 02298000461, 02299000461, 02590000461, 02591000461, 02592000461, 02593000461, 02594000461, 02595000461, 02596000461, 02597000461, 02598000461, 02599000461, 02100000461, 02101000461, 02102000461, 02103000461, 02104000461, 02105000461, 02106000461, 02107000461, 02108000461, 02109000461, 02570000461, 02571000461, 02572000461, 02573000461, 02574000461, 02575000461, 02576000461, 02577000461, 02578000461, 02579000461, 02320000461, 02321000461, 02322000461, 02323000461, 02324000461, 02325000461, 02326000461, 02327000461, 02328000461, 02329000461, 02350000461, 02351000461, 02352000461, 02353000461, 02354000461, 02355000461, 02356000461, 02357000461, 02358000461, 02359000461, 02550000461, 02551000461, 02552000461, 02553000461, 02554000461, 02555000461, 02556000461, 02557000461, 02558000461, 02559000461, 02030000461, 02031000461, 02032000461, 02033000461, 02034000461, 02035000461, 02036000461, 02037000461, 02038000461, 02039000461, 02330000461, 02331000461, 02332000461, 02333000461, 02334000461, 02335000461, 02336000461, 02337000461, 02338000461, 02339000461, 02990000461, 02991000461, 02992000461, 02993000461, 02994000461, 02995000461, 02996000461, 02997000461, 02998000461, 02999000461, 02120000461, 02121000461, 02122000461, 02123000461, 02124000461, 02125000461, 02126000461, 02127000461, 02128000461, 02129000461, 02760000461, 02761000461, 02762000461, 02763000461, 02764000461, 02765000461, 02766000461, 02767000461, 02768000461, 02769000461, 02270000461, 02271000461, 02272000461, 02273000461, 02274000461, 02275000461, 02276000461, 02277000461, 02278000461, 02279000461, 02080000461, 02081000461, 02082000461, 02083000461, 02084000461, 02085000461, 02086000461, 02087000461, 02088000461, 02089000461, 02370000461, 02371000461, 02372000461, 02373000461, 02374000461, 02375000461, 02376000461, 02377000461, 02378000461, 02379000461, 02340000461, 02341000461, 02342000461, 02343000461, 02344000461, 02345000461, 02346000461, 02347000461, 02348000461, 02349000461, 02730000461, 02731000461, 02732000461, 02733000461, 02734000461, 02735000461, 02736000461, 02737000461, 02738000461, 02739000461, 02940000461, 02941000461, 02942000461, 02943000461, 02944000461, 02945000461, 02946000461, 02947000461, 02948000461, 02949000461, 02070000461, 02071000461, 02072000461, 02073000461, 02074000461, 02075000461, 02076000461, 02077000461, 02078000461, 02079000461, 02700000461, 02701000461, 02702000461, 02703000461, 02704000461, 02705000461, 02706000461, 02707000461, 02708000461, 02709000461, 02110000461, 02111000461, 02112000461, 02113000461, 02114000461, 02115000461, 02116000461, 02117000461, 02118000461, 02119000461, 02160000461, 02161000461, 02162000461, 02163000461, 02164000461, 02165000461, 02166000461, 02167000461, 02168000461, 02169000461,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000461

Công Ty TNHH Phùng Thế Khang

Mã số thuế: 1101952536

Tên khác:

Địa chỉ: Đường 833, Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 25-06-2020

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang

Số điện thoại: 0792124263

Khu vực: Tỉnh Long An

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (1702)

- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa (17021)

- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn (17022)

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (17090)

- In ấn (18110)

- Dịch vụ liên quan đến in (18120)

- Sao chép bản ghi các loại (18200)

- Sản xuất than cốc (19100)

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (19200)

- Sản xuất hoá chất cơ bản (20110)

- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (20120)

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (2599)

- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn (25991)

- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu (25999)

- Sản xuất linh kiện điện tử (26100)

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (26200)

- Sản xuất thiết bị truyền thông (26300)

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (26400)

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (26510)

- Sản xuất đồng hồ (26520)

- Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp (26600)

- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (26700)

- Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học (26800)

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (2710)

- Sản xuất mô tơ, máy phát (27101)

- Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (27102)

- Sản xuất pin và ắc quy (27200)

- Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học (27310)

- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (27320)

- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (27330)

- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (27400)

- Sản xuất đồ điện dân dụng (27500)

- Sản xuất thiết bị điện khác (27900)

- Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) (28110)

- Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu (28120)

- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác (28130)

- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động (28140)

- Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung (28150)

- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (28160)

- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (28170)

- Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén (28180)

- Sản xuất máy thông dụng khác (28190)

- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (28210)

- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (28220)

- Sản xuất máy luyện kim (28230)

- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng (28240)

- Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (28250)

- Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da (28260)

- Sản xuất máy chuyên dụng khác (2829)

- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng (28291)

- Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu (28299)

- Sản xuất xe có động cơ (29100)

- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc (29200)

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe (29300)

- Đóng tàu và cấu kiện nổi (30110)

- Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí (30120)

- Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe (30200)

- Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan (30300)

- Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội (30400)

- Sản xuất mô tô, xe máy (30910)

- Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật (30920)

- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (30990)

- Tái chế phế liệu (3830)

- Tái chế phế liệu kim loại (38301)

- Tái chế phế liệu phi kim loại (38302)

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (39000)

- Xây dựng nhà các loại (41000)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (43221)

- Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí (43222)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (43290)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (43900)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45131)

- Đại lý xe có động cơ khác (45139)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (45200)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530)

- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (45301)

- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45302)

- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (45303)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (46321)

- Bán buôn thủy sản (46322)

- Bán buôn rau, quả (46323)

- Bán buôn cà phê (46324)

- Bán buôn chè (46325)

- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (46326)

- Bán buôn thực phẩm khác (46329)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn đồ uống có cồn (46331)

- Bán buôn đồ uống không có cồn (46332)

- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (46340)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn vải (46411)

- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác (46412)

- Bán buôn hàng may mặc (46413)

- Bán buôn giày dép (46414)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác (46491)

- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (46492)

- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (46493)

- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh (46494)

- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (46495)

- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự (46496)

- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (46497)

- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (46498)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (46499)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng (46591)

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (46592)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày (46593)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (46594)

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (46595)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (46599)

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (46611)

- Bán buôn dầu thô (46612)

- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (46613)

- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (46614)

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662)

- Bán buôn quặng kim loại (46621)

- Bán buôn sắt, thép (46622)

- Bán buôn kim loại khác (46623)

- Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (46624)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (46631)

- Bán buôn xi măng (46632)

- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (46633)

- Bán buôn kính xây dựng (46634)

- Bán buôn sơn, vécni (46635)

- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh (46636)

- Bán buôn đồ ngũ kim (46637)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (46639)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (46691)

- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (46692)

- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (46693)

- Bán buôn cao su (46694)

- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (46695)

- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép (46696)

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (46697)

- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (46699)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (47110)

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931)

- Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm (49311)

- Vận tải hành khách bằng taxi (49312)

- Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy (49313)

- Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác (49319)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (49321)

- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu (49329)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng (49331)

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) (49332)

- Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông (49333)

- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ (49334)

- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác (49339)

- Vận tải đường ống (49400)

- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (5011)

- Vận tải hành khách ven biển (50111)

- Vận tải hành khách viễn dương (50112)

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (5012)

- Vận tải hàng hóa ven biển (50121)

- Vận tải hàng hóa viễn dương (50122)

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa (5021)

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới (50211)

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ (50212)

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (5022)

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới (50221)

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ (50222)

- Vận tải hành khách hàng không (51100)

- Vận tải hàng hóa hàng không (51200)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan (52101)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) (52102)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (52109)

- Bốc xếp hàng hóa (5224)

- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt (52241)

- Bốc xếp hàng hóa đường bộ (52242)

- Bốc xếp hàng hóa cảng biển (52243)

- Bốc xếp hàng hóa cảng sông (52244)

- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không (52245)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Dịch vụ đại lý tàu biển (52291)

- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (52292)

- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu (52299)

- Bưu chính (53100)

- Chuyển phát (53200)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Khách sạn (55101)

- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55102)

- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55103)

- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (55104)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (56101)

- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (56109)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (56210)

- Dịch vụ ăn uống khác (56290)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Cho thuê ôtô (77101)

- Cho thuê xe có động cơ khác (77109)

- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (77210)

- Cho thuê băng, đĩa video (77220)

- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (77290)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp (77301)

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (77302)

- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) (77303)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu (77309)

- Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (77400)

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (78100)

- Cung ứng lao động tạm thời (78200)

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động (7830)

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (78301)

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302)

- Đại lý du lịch (79110)

- Điều hành tua du lịch (79120)

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (79200)

- Hoạt động bảo vệ cá nhân (80100)

- Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn (80200)

- Dịch vụ điều tra (80300)

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (81100)

- Vệ sinh chung nhà cửa (81210)

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (81290)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (81300)

- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (82110)

CÔNG TY TNHH CNM

Mã số thuế: 107506825

Tên khác: CNM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: P2-18, ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 15-07-2016

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Đại diện pháp luật: NGUYỄN THÀNH CHUNG

Số điện thoại: 0945013144

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Sản xuất các loại bánh từ bột (10710)

- Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (10730)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam