Số điện thoại 000446

Số điện thoại bàn 02960000446, 02961000446, 02962000446, 02963000446, 02964000446, 02965000446, 02966000446, 02967000446, 02968000446, 02969000446, 02540000446, 02541000446, 02542000446, 02543000446, 02544000446, 02545000446, 02546000446, 02547000446, 02548000446, 02549000446, 02090000446, 02091000446, 02092000446, 02093000446, 02094000446, 02095000446, 02096000446, 02097000446, 02098000446, 02099000446, 02040000446, 02041000446, 02042000446, 02043000446, 02044000446, 02045000446, 02046000446, 02047000446, 02048000446, 02049000446, 02910000446, 02911000446, 02912000446, 02913000446, 02914000446, 02915000446, 02916000446, 02917000446, 02918000446, 02919000446, 02220000446, 02221000446, 02222000446, 02223000446, 02224000446, 02225000446, 02226000446, 02227000446, 02228000446, 02229000446, 02750000446, 02751000446, 02752000446, 02753000446, 02754000446, 02755000446, 02756000446, 02757000446, 02758000446, 02759000446, 02560000446, 02561000446, 02562000446, 02563000446, 02564000446, 02565000446, 02566000446, 02567000446, 02568000446, 02569000446, 02740000446, 02741000446, 02742000446, 02743000446, 02744000446, 02745000446, 02746000446, 02747000446, 02748000446, 02749000446, 02710000446, 02711000446, 02712000446, 02713000446, 02714000446, 02715000446, 02716000446, 02717000446, 02718000446, 02719000446, 02520000446, 02521000446, 02522000446, 02523000446, 02524000446, 02525000446, 02526000446, 02527000446, 02528000446, 02529000446, 02900000446, 02901000446, 02902000446, 02903000446, 02904000446, 02905000446, 02906000446, 02907000446, 02908000446, 02909000446, 02920000446, 02921000446, 02922000446, 02923000446, 02924000446, 02925000446, 02926000446, 02927000446, 02928000446, 02929000446, 02060000446, 02061000446, 02062000446, 02063000446, 02064000446, 02065000446, 02066000446, 02067000446, 02068000446, 02069000446, 02360000446, 02361000446, 02362000446, 02363000446, 02364000446, 02365000446, 02366000446, 02367000446, 02368000446, 02369000446, 02620000446, 02621000446, 02622000446, 02623000446, 02624000446, 02625000446, 02626000446, 02627000446, 02628000446, 02629000446, 02610000446, 02611000446, 02612000446, 02613000446, 02614000446, 02615000446, 02616000446, 02617000446, 02618000446, 02619000446, 02150000446, 02151000446, 02152000446, 02153000446, 02154000446, 02155000446, 02156000446, 02157000446, 02158000446, 02159000446, 02510000446, 02511000446, 02512000446, 02513000446, 02514000446, 02515000446, 02516000446, 02517000446, 02518000446, 02519000446, 02770000446, 02771000446, 02772000446, 02773000446, 02774000446, 02775000446, 02776000446, 02777000446, 02778000446, 02779000446, 02690000446, 02691000446, 02692000446, 02693000446, 02694000446, 02695000446, 02696000446, 02697000446, 02698000446, 02699000446, 02190000446, 02191000446, 02192000446, 02193000446, 02194000446, 02195000446, 02196000446, 02197000446, 02198000446, 02199000446, 02260000446, 02261000446, 02262000446, 02263000446, 02264000446, 02265000446, 02266000446, 02267000446, 02268000446, 02269000446, 02400000446, 02401000446, 02402000446, 02403000446, 02404000446, 02405000446, 02406000446, 02407000446, 02408000446, 02409000446, 02410000446, 02411000446, 02412000446, 02413000446, 02414000446, 02415000446, 02416000446, 02417000446, 02418000446, 02419000446, 02420000446, 02421000446, 02422000446, 02423000446, 02424000446, 02425000446, 02426000446, 02427000446, 02428000446, 02429000446, 02430000446, 02431000446, 02432000446, 02433000446, 02434000446, 02435000446, 02436000446, 02437000446, 02438000446, 02439000446, 02440000446, 02441000446, 02442000446, 02443000446, 02444000446, 02445000446, 02446000446, 02447000446, 02448000446, 02449000446, 02450000446, 02451000446, 02452000446, 02453000446, 02454000446, 02455000446, 02456000446, 02457000446, 02458000446, 02459000446, 02460000446, 02461000446, 02462000446, 02463000446, 02464000446, 02465000446, 02466000446, 02467000446, 02468000446, 02469000446, 02470000446, 02471000446, 02472000446, 02473000446, 02474000446, 02475000446, 02476000446, 02477000446, 02478000446, 02479000446, 02480000446, 02481000446, 02482000446, 02483000446, 02484000446, 02485000446, 02486000446, 02487000446, 02488000446, 02489000446, 02490000446, 02491000446, 02492000446, 02493000446, 02494000446, 02495000446, 02496000446, 02497000446, 02498000446, 02499000446, 02390000446, 02391000446, 02392000446, 02393000446, 02394000446, 02395000446, 02396000446, 02397000446, 02398000446, 02399000446, 02200000446, 02201000446, 02202000446, 02203000446, 02204000446, 02205000446, 02206000446, 02207000446, 02208000446, 02209000446, 02250000446, 02251000446, 02252000446, 02253000446, 02254000446, 02255000446, 02256000446, 02257000446, 02258000446, 02259000446, 02930000446, 02931000446, 02932000446, 02933000446, 02934000446, 02935000446, 02936000446, 02937000446, 02938000446, 02939000446, 02800000446, 02801000446, 02802000446, 02803000446, 02804000446, 02805000446, 02806000446, 02807000446, 02808000446, 02809000446, 02810000446, 02811000446, 02812000446, 02813000446, 02814000446, 02815000446, 02816000446, 02817000446, 02818000446, 02819000446, 02820000446, 02821000446, 02822000446, 02823000446, 02824000446, 02825000446, 02826000446, 02827000446, 02828000446, 02829000446, 02830000446, 02831000446, 02832000446, 02833000446, 02834000446, 02835000446, 02836000446, 02837000446, 02838000446, 02839000446, 02840000446, 02841000446, 02842000446, 02843000446, 02844000446, 02845000446, 02846000446, 02847000446, 02848000446, 02849000446, 02850000446, 02851000446, 02852000446, 02853000446, 02854000446, 02855000446, 02856000446, 02857000446, 02858000446, 02859000446, 02860000446, 02861000446, 02862000446, 02863000446, 02864000446, 02865000446, 02866000446, 02867000446, 02868000446, 02869000446, 02870000446, 02871000446, 02872000446, 02873000446, 02874000446, 02875000446, 02876000446, 02877000446, 02878000446, 02879000446, 02880000446, 02881000446, 02882000446, 02883000446, 02884000446, 02885000446, 02886000446, 02887000446, 02888000446, 02889000446, 02890000446, 02891000446, 02892000446, 02893000446, 02894000446, 02895000446, 02896000446, 02897000446, 02898000446, 02899000446, 02180000446, 02181000446, 02182000446, 02183000446, 02184000446, 02185000446, 02186000446, 02187000446, 02188000446, 02189000446, 02210000446, 02211000446, 02212000446, 02213000446, 02214000446, 02215000446, 02216000446, 02217000446, 02218000446, 02219000446, 02580000446, 02581000446, 02582000446, 02583000446, 02584000446, 02585000446, 02586000446, 02587000446, 02588000446, 02589000446, 02970000446, 02971000446, 02972000446, 02973000446, 02974000446, 02975000446, 02976000446, 02977000446, 02978000446, 02979000446, 02600000446, 02601000446, 02602000446, 02603000446, 02604000446, 02605000446, 02606000446, 02607000446, 02608000446, 02609000446, 02130000446, 02131000446, 02132000446, 02133000446, 02134000446, 02135000446, 02136000446, 02137000446, 02138000446, 02139000446, 02630000446, 02631000446, 02632000446, 02633000446, 02634000446, 02635000446, 02636000446, 02637000446, 02638000446, 02639000446, 02050000446, 02051000446, 02052000446, 02053000446, 02054000446, 02055000446, 02056000446, 02057000446, 02058000446, 02059000446, 02140000446, 02141000446, 02142000446, 02143000446, 02144000446, 02145000446, 02146000446, 02147000446, 02148000446, 02149000446, 02720000446, 02721000446, 02722000446, 02723000446, 02724000446, 02725000446, 02726000446, 02727000446, 02728000446, 02729000446, 02280000446, 02281000446, 02282000446, 02283000446, 02284000446, 02285000446, 02286000446, 02287000446, 02288000446, 02289000446, 02380000446, 02381000446, 02382000446, 02383000446, 02384000446, 02385000446, 02386000446, 02387000446, 02388000446, 02389000446, 02290000446, 02291000446, 02292000446, 02293000446, 02294000446, 02295000446, 02296000446, 02297000446, 02298000446, 02299000446, 02590000446, 02591000446, 02592000446, 02593000446, 02594000446, 02595000446, 02596000446, 02597000446, 02598000446, 02599000446, 02100000446, 02101000446, 02102000446, 02103000446, 02104000446, 02105000446, 02106000446, 02107000446, 02108000446, 02109000446, 02570000446, 02571000446, 02572000446, 02573000446, 02574000446, 02575000446, 02576000446, 02577000446, 02578000446, 02579000446, 02320000446, 02321000446, 02322000446, 02323000446, 02324000446, 02325000446, 02326000446, 02327000446, 02328000446, 02329000446, 02350000446, 02351000446, 02352000446, 02353000446, 02354000446, 02355000446, 02356000446, 02357000446, 02358000446, 02359000446, 02550000446, 02551000446, 02552000446, 02553000446, 02554000446, 02555000446, 02556000446, 02557000446, 02558000446, 02559000446, 02030000446, 02031000446, 02032000446, 02033000446, 02034000446, 02035000446, 02036000446, 02037000446, 02038000446, 02039000446, 02330000446, 02331000446, 02332000446, 02333000446, 02334000446, 02335000446, 02336000446, 02337000446, 02338000446, 02339000446, 02990000446, 02991000446, 02992000446, 02993000446, 02994000446, 02995000446, 02996000446, 02997000446, 02998000446, 02999000446, 02120000446, 02121000446, 02122000446, 02123000446, 02124000446, 02125000446, 02126000446, 02127000446, 02128000446, 02129000446, 02760000446, 02761000446, 02762000446, 02763000446, 02764000446, 02765000446, 02766000446, 02767000446, 02768000446, 02769000446, 02270000446, 02271000446, 02272000446, 02273000446, 02274000446, 02275000446, 02276000446, 02277000446, 02278000446, 02279000446, 02080000446, 02081000446, 02082000446, 02083000446, 02084000446, 02085000446, 02086000446, 02087000446, 02088000446, 02089000446, 02370000446, 02371000446, 02372000446, 02373000446, 02374000446, 02375000446, 02376000446, 02377000446, 02378000446, 02379000446, 02340000446, 02341000446, 02342000446, 02343000446, 02344000446, 02345000446, 02346000446, 02347000446, 02348000446, 02349000446, 02730000446, 02731000446, 02732000446, 02733000446, 02734000446, 02735000446, 02736000446, 02737000446, 02738000446, 02739000446, 02940000446, 02941000446, 02942000446, 02943000446, 02944000446, 02945000446, 02946000446, 02947000446, 02948000446, 02949000446, 02070000446, 02071000446, 02072000446, 02073000446, 02074000446, 02075000446, 02076000446, 02077000446, 02078000446, 02079000446, 02700000446, 02701000446, 02702000446, 02703000446, 02704000446, 02705000446, 02706000446, 02707000446, 02708000446, 02709000446, 02110000446, 02111000446, 02112000446, 02113000446, 02114000446, 02115000446, 02116000446, 02117000446, 02118000446, 02119000446, 02160000446, 02161000446, 02162000446, 02163000446, 02164000446, 02165000446, 02166000446, 02167000446, 02168000446, 02169000446,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000446

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 1101959154

Tên khác: PHUONG NAM GREEN FARM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 150 Ấp 4, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày cấp phép hoạt động: 21-08-2020

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Đại diện pháp luật: HUỲNH THỊ VẸN

Số điện thoại:

Khu vực: Long An

Tình trạng: Đang hoạt động

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (0118)

- Trồng cây hàng năm khác (0119)

- Trồng cây ăn quả (0121)

- Trồng cây lâu năm khác (0129)

- Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm (0131)

- Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm (0132)

- Chăn nuôi trâu, bò (0141)

- Chăn nuôi dê, cừu (0144)

- Chăn nuôi lợn (0145)

- Chăn nuôi gia cầm (0146)

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (0161)

- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (0162)

- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (0163)

- Xử lý hạt giống để nhân giống (0164)

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (4721)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (1010)

- Xay xát và sản xuất bột thô (1061)

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (0322)

- Chế biến và bảo quản rau quả (1030)

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (1080)

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (1079)

- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (2012)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn gạo (4631)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (4653)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (4773)

- Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan (0170)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZILA VIỆT NAM

Mã số thuế: 107505003

Tên khác: ZILA VIET NAM.,JSC

Địa chỉ: sảnh tầng 1 tòa nhà 17T7, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 14-07-2016

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Đại diện pháp luật: Hà Thu Hương

Số điện thoại: 0462544169

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- Trồng cây ăn quả (0121)

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (1010)

- Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (1020)

- Chế biến và bảo quản rau quả (1030)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511)

- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45120)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (45200)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530)

- Bán mô tô, xe máy (4541)

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (45420)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (4543)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn gạo (46310)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (47110)

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (4719)

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (47210)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (47230)

- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (47910)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)

- Bốc xếp hàng hóa (5224)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Xuất bản phần mềm (58200)

- Lập trình máy vi tính (62010)

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (62020)

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (62090)

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (63110)

- Cổng thông tin (63120)

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (72100)

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn (72200)

- Quảng cáo (73100)

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (73200)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (47240)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (47300)

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (4741)

- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (47420)

- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (4751)

- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (47530)

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (4759)

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (47610)

- Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (47620)

- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (47630)

- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (47640)

- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (4773)

- Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (4774)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (4781)

- Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ (4782)

- Trồng lúa (01110)

- Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (01120)

- Trồng cây lấy củ có chất bột (01130)

- Trồng cây mía (01140)

- Trồng cây thuốc lá, thuốc lào (01150)

- Trồng cây lấy sợi (01160)

- Trồng cây có hạt chứa dầu (01170)

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (0118)

- Trồng cây hàng năm khác (01190)

- Trồng cây lấy quả chứa dầu (01220)

- Trồng cây điều (01230)

- Trồng cây hồ tiêu (01240)

- Trồng cây cao su (01250)

- Trồng cây cà phê (01260)

- Trồng cây chè (01270)

- Trồng cây gia vị, cây dược liệu (0128)

- Trồng cây lâu năm khác (01290)

- Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp (01300)

- Chăn nuôi trâu, bò (01410)

- Chăn nuôi ngựa, lừa, la (01420)

- Chăn nuôi dê, cừu (01440)

- Chăn nuôi lợn (01450)

- Chăn nuôi gia cầm (0146)

- Chăn nuôi khác (01490)

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (01500)

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (01610)

- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (01620)

- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (01630)

- Xử lý hạt giống để nhân giống (01640)

- Trồng rừng và chăm sóc rừng (0210)

- Khai thác gỗ (02210)

- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (02220)

- Khai thác thuỷ sản biển (03110)

- Khai thác thuỷ sản nội địa (0312)

- Nuôi trồng thuỷ sản biển (03210)

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (0322)

- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (82200)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (82300)

- Dịch vụ đóng gói (82920)

- Giáo dục nghề nghiệp (8532)

- Giáo dục thể thao và giải trí (85510)

- Giáo dục văn hoá nghệ thuật (85520)

- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (85590)

- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (1040)

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (10500)

- Xay xát và sản xuất bột thô (1061)

- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (10620)

- Sản xuất các loại bánh từ bột (10710)

- Sản xuất đường (10720)

- Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (10730)

- Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (10740)

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (10750)

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (10790)

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (10800)

- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (77210)

- Cho thuê băng, đĩa video (77220)

- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (77290)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam