Số điện thoại 000280

Số điện thoại bàn 02960000280, 02961000280, 02962000280, 02963000280, 02964000280, 02965000280, 02966000280, 02967000280, 02968000280, 02969000280, 02540000280, 02541000280, 02542000280, 02543000280, 02544000280, 02545000280, 02546000280, 02547000280, 02548000280, 02549000280, 02090000280, 02091000280, 02092000280, 02093000280, 02094000280, 02095000280, 02096000280, 02097000280, 02098000280, 02099000280, 02040000280, 02041000280, 02042000280, 02043000280, 02044000280, 02045000280, 02046000280, 02047000280, 02048000280, 02049000280, 02910000280, 02911000280, 02912000280, 02913000280, 02914000280, 02915000280, 02916000280, 02917000280, 02918000280, 02919000280, 02220000280, 02221000280, 02222000280, 02223000280, 02224000280, 02225000280, 02226000280, 02227000280, 02228000280, 02229000280, 02750000280, 02751000280, 02752000280, 02753000280, 02754000280, 02755000280, 02756000280, 02757000280, 02758000280, 02759000280, 02560000280, 02561000280, 02562000280, 02563000280, 02564000280, 02565000280, 02566000280, 02567000280, 02568000280, 02569000280, 02740000280, 02741000280, 02742000280, 02743000280, 02744000280, 02745000280, 02746000280, 02747000280, 02748000280, 02749000280, 02710000280, 02711000280, 02712000280, 02713000280, 02714000280, 02715000280, 02716000280, 02717000280, 02718000280, 02719000280, 02520000280, 02521000280, 02522000280, 02523000280, 02524000280, 02525000280, 02526000280, 02527000280, 02528000280, 02529000280, 02900000280, 02901000280, 02902000280, 02903000280, 02904000280, 02905000280, 02906000280, 02907000280, 02908000280, 02909000280, 02920000280, 02921000280, 02922000280, 02923000280, 02924000280, 02925000280, 02926000280, 02927000280, 02928000280, 02929000280, 02060000280, 02061000280, 02062000280, 02063000280, 02064000280, 02065000280, 02066000280, 02067000280, 02068000280, 02069000280, 02360000280, 02361000280, 02362000280, 02363000280, 02364000280, 02365000280, 02366000280, 02367000280, 02368000280, 02369000280, 02620000280, 02621000280, 02622000280, 02623000280, 02624000280, 02625000280, 02626000280, 02627000280, 02628000280, 02629000280, 02610000280, 02611000280, 02612000280, 02613000280, 02614000280, 02615000280, 02616000280, 02617000280, 02618000280, 02619000280, 02150000280, 02151000280, 02152000280, 02153000280, 02154000280, 02155000280, 02156000280, 02157000280, 02158000280, 02159000280, 02510000280, 02511000280, 02512000280, 02513000280, 02514000280, 02515000280, 02516000280, 02517000280, 02518000280, 02519000280, 02770000280, 02771000280, 02772000280, 02773000280, 02774000280, 02775000280, 02776000280, 02777000280, 02778000280, 02779000280, 02690000280, 02691000280, 02692000280, 02693000280, 02694000280, 02695000280, 02696000280, 02697000280, 02698000280, 02699000280, 02190000280, 02191000280, 02192000280, 02193000280, 02194000280, 02195000280, 02196000280, 02197000280, 02198000280, 02199000280, 02260000280, 02261000280, 02262000280, 02263000280, 02264000280, 02265000280, 02266000280, 02267000280, 02268000280, 02269000280, 02400000280, 02401000280, 02402000280, 02403000280, 02404000280, 02405000280, 02406000280, 02407000280, 02408000280, 02409000280, 02410000280, 02411000280, 02412000280, 02413000280, 02414000280, 02415000280, 02416000280, 02417000280, 02418000280, 02419000280, 02420000280, 02421000280, 02422000280, 02423000280, 02424000280, 02425000280, 02426000280, 02427000280, 02428000280, 02429000280, 02430000280, 02431000280, 02432000280, 02433000280, 02434000280, 02435000280, 02436000280, 02437000280, 02438000280, 02439000280, 02440000280, 02441000280, 02442000280, 02443000280, 02444000280, 02445000280, 02446000280, 02447000280, 02448000280, 02449000280, 02450000280, 02451000280, 02452000280, 02453000280, 02454000280, 02455000280, 02456000280, 02457000280, 02458000280, 02459000280, 02460000280, 02461000280, 02462000280, 02463000280, 02464000280, 02465000280, 02466000280, 02467000280, 02468000280, 02469000280, 02470000280, 02471000280, 02472000280, 02473000280, 02474000280, 02475000280, 02476000280, 02477000280, 02478000280, 02479000280, 02480000280, 02481000280, 02482000280, 02483000280, 02484000280, 02485000280, 02486000280, 02487000280, 02488000280, 02489000280, 02490000280, 02491000280, 02492000280, 02493000280, 02494000280, 02495000280, 02496000280, 02497000280, 02498000280, 02499000280, 02390000280, 02391000280, 02392000280, 02393000280, 02394000280, 02395000280, 02396000280, 02397000280, 02398000280, 02399000280, 02200000280, 02201000280, 02202000280, 02203000280, 02204000280, 02205000280, 02206000280, 02207000280, 02208000280, 02209000280, 02250000280, 02251000280, 02252000280, 02253000280, 02254000280, 02255000280, 02256000280, 02257000280, 02258000280, 02259000280, 02930000280, 02931000280, 02932000280, 02933000280, 02934000280, 02935000280, 02936000280, 02937000280, 02938000280, 02939000280, 02800000280, 02801000280, 02802000280, 02803000280, 02804000280, 02805000280, 02806000280, 02807000280, 02808000280, 02809000280, 02810000280, 02811000280, 02812000280, 02813000280, 02814000280, 02815000280, 02816000280, 02817000280, 02818000280, 02819000280, 02820000280, 02821000280, 02822000280, 02823000280, 02824000280, 02825000280, 02826000280, 02827000280, 02828000280, 02829000280, 02830000280, 02831000280, 02832000280, 02833000280, 02834000280, 02835000280, 02836000280, 02837000280, 02838000280, 02839000280, 02840000280, 02841000280, 02842000280, 02843000280, 02844000280, 02845000280, 02846000280, 02847000280, 02848000280, 02849000280, 02850000280, 02851000280, 02852000280, 02853000280, 02854000280, 02855000280, 02856000280, 02857000280, 02858000280, 02859000280, 02860000280, 02861000280, 02862000280, 02863000280, 02864000280, 02865000280, 02866000280, 02867000280, 02868000280, 02869000280, 02870000280, 02871000280, 02872000280, 02873000280, 02874000280, 02875000280, 02876000280, 02877000280, 02878000280, 02879000280, 02880000280, 02881000280, 02882000280, 02883000280, 02884000280, 02885000280, 02886000280, 02887000280, 02888000280, 02889000280, 02890000280, 02891000280, 02892000280, 02893000280, 02894000280, 02895000280, 02896000280, 02897000280, 02898000280, 02899000280, 02180000280, 02181000280, 02182000280, 02183000280, 02184000280, 02185000280, 02186000280, 02187000280, 02188000280, 02189000280, 02210000280, 02211000280, 02212000280, 02213000280, 02214000280, 02215000280, 02216000280, 02217000280, 02218000280, 02219000280, 02580000280, 02581000280, 02582000280, 02583000280, 02584000280, 02585000280, 02586000280, 02587000280, 02588000280, 02589000280, 02970000280, 02971000280, 02972000280, 02973000280, 02974000280, 02975000280, 02976000280, 02977000280, 02978000280, 02979000280, 02600000280, 02601000280, 02602000280, 02603000280, 02604000280, 02605000280, 02606000280, 02607000280, 02608000280, 02609000280, 02130000280, 02131000280, 02132000280, 02133000280, 02134000280, 02135000280, 02136000280, 02137000280, 02138000280, 02139000280, 02630000280, 02631000280, 02632000280, 02633000280, 02634000280, 02635000280, 02636000280, 02637000280, 02638000280, 02639000280, 02050000280, 02051000280, 02052000280, 02053000280, 02054000280, 02055000280, 02056000280, 02057000280, 02058000280, 02059000280, 02140000280, 02141000280, 02142000280, 02143000280, 02144000280, 02145000280, 02146000280, 02147000280, 02148000280, 02149000280, 02720000280, 02721000280, 02722000280, 02723000280, 02724000280, 02725000280, 02726000280, 02727000280, 02728000280, 02729000280, 02280000280, 02281000280, 02282000280, 02283000280, 02284000280, 02285000280, 02286000280, 02287000280, 02288000280, 02289000280, 02380000280, 02381000280, 02382000280, 02383000280, 02384000280, 02385000280, 02386000280, 02387000280, 02388000280, 02389000280, 02290000280, 02291000280, 02292000280, 02293000280, 02294000280, 02295000280, 02296000280, 02297000280, 02298000280, 02299000280, 02590000280, 02591000280, 02592000280, 02593000280, 02594000280, 02595000280, 02596000280, 02597000280, 02598000280, 02599000280, 02100000280, 02101000280, 02102000280, 02103000280, 02104000280, 02105000280, 02106000280, 02107000280, 02108000280, 02109000280, 02570000280, 02571000280, 02572000280, 02573000280, 02574000280, 02575000280, 02576000280, 02577000280, 02578000280, 02579000280, 02320000280, 02321000280, 02322000280, 02323000280, 02324000280, 02325000280, 02326000280, 02327000280, 02328000280, 02329000280, 02350000280, 02351000280, 02352000280, 02353000280, 02354000280, 02355000280, 02356000280, 02357000280, 02358000280, 02359000280, 02550000280, 02551000280, 02552000280, 02553000280, 02554000280, 02555000280, 02556000280, 02557000280, 02558000280, 02559000280, 02030000280, 02031000280, 02032000280, 02033000280, 02034000280, 02035000280, 02036000280, 02037000280, 02038000280, 02039000280, 02330000280, 02331000280, 02332000280, 02333000280, 02334000280, 02335000280, 02336000280, 02337000280, 02338000280, 02339000280, 02990000280, 02991000280, 02992000280, 02993000280, 02994000280, 02995000280, 02996000280, 02997000280, 02998000280, 02999000280, 02120000280, 02121000280, 02122000280, 02123000280, 02124000280, 02125000280, 02126000280, 02127000280, 02128000280, 02129000280, 02760000280, 02761000280, 02762000280, 02763000280, 02764000280, 02765000280, 02766000280, 02767000280, 02768000280, 02769000280, 02270000280, 02271000280, 02272000280, 02273000280, 02274000280, 02275000280, 02276000280, 02277000280, 02278000280, 02279000280, 02080000280, 02081000280, 02082000280, 02083000280, 02084000280, 02085000280, 02086000280, 02087000280, 02088000280, 02089000280, 02370000280, 02371000280, 02372000280, 02373000280, 02374000280, 02375000280, 02376000280, 02377000280, 02378000280, 02379000280, 02340000280, 02341000280, 02342000280, 02343000280, 02344000280, 02345000280, 02346000280, 02347000280, 02348000280, 02349000280, 02730000280, 02731000280, 02732000280, 02733000280, 02734000280, 02735000280, 02736000280, 02737000280, 02738000280, 02739000280, 02940000280, 02941000280, 02942000280, 02943000280, 02944000280, 02945000280, 02946000280, 02947000280, 02948000280, 02949000280, 02070000280, 02071000280, 02072000280, 02073000280, 02074000280, 02075000280, 02076000280, 02077000280, 02078000280, 02079000280, 02700000280, 02701000280, 02702000280, 02703000280, 02704000280, 02705000280, 02706000280, 02707000280, 02708000280, 02709000280, 02110000280, 02111000280, 02112000280, 02113000280, 02114000280, 02115000280, 02116000280, 02117000280, 02118000280, 02119000280, 02160000280, 02161000280, 02162000280, 02163000280, 02164000280, 02165000280, 02166000280, 02167000280, 02168000280, 02169000280,
Tra cứu thông tin thuê bao sim số điện thoại 000280

TRẦN HOÀI XOE

Mã số thuế: 1101989455

Tên khác:

Địa chỉ: ấp trà cứu, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An.

Ngày cấp phép hoạt động: 28-06-2021

Ngành nghề kinh doanh:

Đại diện pháp luật: Trần Hoài Xoen

Số điện thoại: 0915857655

Khu vực: Long An

Tình trạng: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Các ngành nghề kinh doanh khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN FAT GROUP

Mã số thuế: 107534438

Tên khác: FAT GROUP

Địa chỉ: Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày cấp phép hoạt động: 10-08-2016

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Đại diện pháp luật: PHẠM THÙY DƯƠNG

Số điện thoại: 02466588599

Khu vực: Hà Nội

Tình trạng:

Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210)

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (1010)

- Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (1020)

- Chế biến và bảo quản rau quả (1030)

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (2220)

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (23920)

- Đúc sắt thép (24310)

- Đúc kim loại màu (24320)

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (25920)

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (26200)

- Sản xuất thiết bị truyền thông (26300)

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (2710)

- Sản xuất pin và ắc quy (27200)

- Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học (27310)

- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (27320)

- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (27330)

- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (27400)

- Sản xuất đồ điện dân dụng (27500)

- Sản xuất thiết bị điện khác (27900)

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (3250)

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (33120)

- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (33130)

- Sửa chữa thiết bị điện (33140)

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (33200)

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (36000)

- Thoát nước và xử lý nước thải (3700)

- Thu gom rác thải không độc hại (38110)

- Thu gom rác thải độc hại (3812)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (38210)

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (3822)

- Tái chế phế liệu (3830)

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (39000)

- Xây dựng nhà các loại (41000)

- Xây dựng công trình công ích (42200)

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (42900)

- Phá dỡ (43110)

- Chuẩn bị mặt bằng (43120)

- Lắp đặt hệ thống điện (43210)

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (4322)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (43290)

- Hoàn thiện công trình xây dựng (43300)

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (43900)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (4511)

- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (45120)

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (4513)

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (45200)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (4530)

- Bán mô tô, xe máy (4541)

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (45420)

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (4543)

- Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)

- Bán buôn gạo (46310)

- Bán buôn thực phẩm (4632)

- Bán buôn đồ uống (4633)

- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (46340)

- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (46510)

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (46520)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (46530)

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661)

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (4662)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663)

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

- Bán buôn tổng hợp (46900)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (47110)

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (47210)

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (4722)

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931)

- Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (56210)

- Dịch vụ ăn uống khác (56290)

- Xuất bản phần mềm (58200)

- Lập trình máy vi tính (62010)

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (62020)

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (62090)

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (63110)

- Cổng thông tin (63120)

- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (63290)

- Hoạt động tư vấn quản lý (70200)

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110)

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (71200)

- Quảng cáo (73100)

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (74100)

- Hoạt động thú y (75000)

- Cho thuê xe có động cơ (7710)

- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (47240)

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (4741)

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (4752)

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (47610)

- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (4773)

- Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (4774)

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (4781)

- Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ (4782)

- Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (4789)

- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (3530)

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (01500)

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (01610)

- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (01620)

- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (01630)

- Xử lý hạt giống để nhân giống (01640)

- Trồng rừng và chăm sóc rừng (0210)

- Khai thác gỗ (02210)

- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (02220)

- Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác (02300)

- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp (02400)

- Khai thác và thu gom than cứng (05100)

- Khai thác và thu gom than non (05200)

- Khai thác quặng sắt (07100)

- Khai thác quặng kim loại quí hiếm (07300)

- Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (8219)

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (82300)

- Dịch vụ đóng gói (82920)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (82990)

- Giáo dục mầm non (85100)

- Giáo dục tiểu học (85200)

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (8531)

- Giáo dục nghề nghiệp (8532)

- Đào tạo cao đẳng (85410)

- Đào tạo đại học và sau đại học (85420)

- Giáo dục thể thao và giải trí (85510)

- Giáo dục văn hoá nghệ thuật (85520)

- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (85590)

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (85600)

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (09100)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (09900)

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (10500)

- Xay xát và sản xuất bột thô (1061)

- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (10620)

- Sản xuất các loại bánh từ bột (10710)

- Sản xuất đường (10720)

- Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (10730)

- Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (10740)

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (10750)

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (10790)

- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (13220)

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (14100)

- Sản xuất đồ gỗ xây dựng (16220)

- In ấn (18110)

- Dịch vụ liên quan đến in (18120)

- Sao chép bản ghi các loại (18200)

- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (2022)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730)

- Đại lý du lịch (79110)

- Điều hành tua du lịch (79120)

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (79200)

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (81100)

- Vệ sinh chung nhà cửa (81210)

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (81290)

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (81300)

Trang tra cứu số điện thoại bàn tại Việt Nam